هاست ویندوز با پشتیبانی از PHP

امنیت، سرعت، کیفیت، امکانات و پشتیبانی عالی
 • Mercury

  498,000/سال
  ثبت سفارش
  • 300MB فضا
  • 3GB پهنای باند
  • 1 وب سایت
  • دامنه رایگان ir.
 • Venus

  1,245,000/سال
  ثبت سفارش
  • 750MB فضا
  • 7500MB پهنای باند
  • 1 وب سایت
  • دامنه رایگان ir.
 • Earth

  2,490,000/سال
  ثبت سفارش
  • 1500MB فضا
  • 15GB پهنای باند
  • 1 وب سایت
  • دامنه رایگان ir.
 • Mars

  4,980,000/سال
  ثبت سفارش
  • 3GB فضا
  • 30GB پهنای باند
  • 2 وب سایت
  • دامنه رایگان ir.
 • Jupiter

  5,980,000/سال
  ثبت سفارش
  • 6GB فضا
  • 60GB پهنای باند
  • 4 وب سایت
  • دامنه رایگان ir.
 • Saturn

  7,200,000/سال
  ثبت سفارش
  • 9GB فضا
  • 90GB پهنای باند
  • 6 وب سایت
  • دامنه رایگان ir.
 • Uranus

  8,700,000/سال
  ثبت سفارش
  • 15GB فضا
  • 150GB پهنای باند
  • 10 وب سایت
  • دامنه رایگان ir.
 • Neptune

  11,000,000/سال
  ثبت سفارش
  • 21GB فضا
  • 210GB پهنای باند
  • 14 وب سایت
  • دامنه رایگان ir.
 • Pluto

  13,000,000/سال
  ثبت سفارش
  • 30GB فضا
  • 300GB پهنای باند
  • 20 وب سایت
  • دامنه رایگان ir.
همراه با هر طرح
 • کنترل پنل محبوب SolidCP
 • Exchange Server 2016
 • MySQL 5.7
 • PHP 7
 • IIS WebServer
 • SQL Server 2017
 • Windows Server 2019