نحوه پیدا کردن فایل‌های حجیم در سرورهای لینوکس از طریق SSH

2.5k

دستور خاصی جهت پیدا کردن فایلهای حجیم در سیستم عامل‌های لینوکس وجود ندارد، با این حال شما می‌توانید با استفاده از دستور find به همراه برخی از امکانات Shell به مقصود خود دست یابید.

در توزیع های RedHat / CentOS / Fedora از دستور زیر استفاده کنید:

"find {/path/to/directory/} -type f -size +{size-in-kb}k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

برای پیدا کردن فایلهای بیش از ۵۰MB در پوشه فعلی از دستور زیر استفاده کنید:

$ find . -type f -size +50000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

جهت جستجو در پوشه /var/log/ از دستور زیر استفاده کنید:

# find /var/log -type f -size +100000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }'

در توزیع های Ubunto / Linux از دستور زیر استفاده کنید:

find {/path/to/directory} -type f -size +{file-size-in-kb}k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $8 ": " $5 }'

و برای جستجو در پوشه فعلی:

$ find . -type f -size +10000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $8 ": " $5 }'

نمونه خروجی:

./.kde/share/apps/akregator/Archive/http___blogs.msdn.com_MainFeed.aspx?Type=AllBlogs.mk4: 91M
./out/out.tar.gz: 828M
./.cache/tracker/file-meta.db: 101M
./ubuntu-8.04-desktop-i386.iso: 700M
./MSH/out/mp3/Shadmani: 230M

دستورات فوق فایلهایی را که بیش از ۱۰۰۰۰ کیلوبایت حجم دارند را نمایش می دهند.

جهت پیدا کردن کلیه فایلهایی که در پوشه Home هستند و حجم آنها کمتر از ۵۰۰ بایت می باشد از دستور زیر استفاده کنید:

$ find $HOME -size -500b

یا

$ find ~ -size -500b

برای پیدا کردن فایلهایی که حجم آنها دقیقا ۲۰ بلوک ۵۱۲ بایتی می باشد از دستور زیر استفاده کنید:

# find / -size 20