Parked Domain چیست؟


چنانچه بخواهید دامین یا دامین‌هایی که ثبت نموده‌اید روی دامین اصلی و یا وب‌سایت شما لینک شود (پارک شود) می‌توان این عمل را با استفاده از سرویس پارک دامین انجام خواهید دهید. در این حالت نام دامین فرعی (مبدا) به دامین اصلی (مقصد) تغییر نمی‌کند. مثال:…

پارک کردن دامنه در cPanel


با استفاده از امکان Aliases می‌توانیم علاوه بر دامنه اصلی، دامنه‌های دیگری نیز در فضای هاست خود داشته باشیم. با انجام این کار ما یک سایت با چندین دامنه داریم. به این کار پارک کردن دامنه می‌گوییم. برای پارک دامنه ابتدا وارد cPanel می‌شویم و از قسمت…