نحوه اتصال امن (SSL) به ایمیل سرور

1.8k

به منظور افزایش امنیت کاربران سرویس‌های ایمیل، شما می‌توانید با استفاده از مشخصات زیر به صورت امن از سرویس دریافت و ارسال ایمیل استفاده نمائید.

Secure SSL/TLS Settings
(Recommended)
Username:     info@yourdomain.com
Password:     Use the email account’s password.
Incoming Server:     irserver.zagrio.com
IMAP Port: ۹۹۳
POP3 Port: ۹۹۵
Outgoing Server:     irserver.zagrio.com
SMTP Port: ۴۶۵
Authentication is required for IMAP, POP3, and SMTP.