نحوه اتصال امن (SSL) به ایمیل سرور

2.2k

اگر نیاز دارید اتصال شما با ایمیل سرور خود به صورت امن باشد و از طریق SSL بهتر است تنظیمات خود را مطابق شکل زیر انجام دهید.

به منظور افزایش امنیت کاربران سرویس‌های ایمیل، شما می‌توانید با استفاده از مشخصات زیر به صورت امن از سرویس دریافت و ارسال ایمیل استفاده نمائید.

Secure SSL/TLS Settings
(Recommended)
Username:     info@yourdomain.com
Password:     Use the email account’s password.
Incoming Server:     irserver.zagrio.com
IMAP Port: ۹۹۳
POP3 Port: ۹۹۵
Outgoing Server:     irserver.zagrio.com
SMTP Port: ۴۶۵
Authentication is required for IMAP, POP3, and SMTP.