تغییر ورژن PHP در وردپرس

 

 

در این مقاله قصد داریم نحوه آپدیت PHP وردپرس را در CentOS 8 توضیح دهیم. به صورت پیشفرض CentOS شما دارای ورژن 7.2 می‌باشد. که به صورت زیر و با اجرای کامند زیر می‌توانید آن را مشاهده نمایید.

[root@lab ~]# php-fpm -version
PHP 7.2.24 (fpm-fcgi) (built: Oct 22 2019 08:28:36)
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
[root@lab ~]#

بیاید اینطوری فکر کنیم که شما نیاز دارید آن را به نشخه 7.4 ارتقا دهید.

اولین چیزی که نیاز دارید نصب ریپازیتوری REMI با استفاده از کامند DNF می‌باشد.

dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm

برای مثال:

[root@lab ~]# dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm
Last metadata expiration check: 1:37:58 ago on Tue 22 Sep 2020 04:22:02 PM UTC.
remi-release-8.rpm 88 kB/s | 23 kB 00:00
Dependencies resolved.
================================================================================================================================================================================
Package Architecture Version Repository Size
================================================================================================================================================================================
Installing:
remi-release noarch 8.1-2.el8.remi @commandline 23 k

Transaction Summary
================================================================================================================================================================================
Install 1 Package

Total size: 23 k
Installed size: 17 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Installing : remi-release-8.1-2.el8.remi.noarch 1/1
Verifying : remi-release-8.1-2.el8.remi.noarch 1/1

Installed:
remi-release-8.1-2.el8.remi.noarch

Complete!
[root@lab ~]#

حال بیایید ماژول‌های در دسترس PHP با را با کامند dnf module list php مشاهده نماییم.

[root@lab ~]# dnf module list php
Last metadata expiration check: 0:00:33 ago on Tue 22 Sep 2020 06:01:25 PM UTC.
CentOS-8 - AppStream
Name Stream Profiles Summary
php 7.2 [d][e] common [d], devel, minimal PHP scripting language
php 7.3 common [d], devel, minimal PHP scripting language

Remi's Modular repository for Enterprise Linux 8 - x86_64
Name Stream Profiles Summary
php remi-7.2 common [d], devel, minimal PHP scripting language
php remi-7.3 common [d], devel, minimal PHP scripting language
php remi-7.4 common [d], devel, minimal PHP scripting language
php remi-8.0 common [d], devel, minimal PHP scripting language

Hint: [d]efault, [e]nabled, [x]disabled, [i]nstalled
[root@lab ~]#

خب مشاهده می‌کنید که نسخه پیش فرض 7.2 می‌باشد و نسخه 8 تازه عرضه شده نیز در مرحله بتا به سر می‌برد.

بیایید با دستور زیر نسخه 7.4 را فعال نماییم:

dnf module enable php:remi-7.4

زمانی که کامند را اجرا کردید با کامند قبلی که برا مشاهده ماژول‌ها از آن استفاده می‌کریدم می‌توانید صحت کار خود را تایید کنید.

[root@lab ~]# dnf module list php
Last metadata expiration check: 0:05:44 ago on Tue 22 Sep 2020 06:01:25 PM UTC.
CentOS-8 - AppStream
Name Stream Profiles Summary
php 7.2 [d] common [d], devel, minimal PHP scripting language
php 7.3 common [d], devel, minimal PHP scripting language

Remi's Modular repository for Enterprise Linux 8 - x86_64
Name Stream Profiles Summary
php remi-7.2 common [d], devel, minimal PHP scripting language
php remi-7.3 common [d], devel, minimal PHP scripting language
php remi-7.4 [e] common [d], devel, minimal PHP scripting language
php remi-8.0 common [d], devel, minimal PHP scripting language

Hint: [d]efault, [e]nabled, [x]disabled, [i]nstalled
[root@lab ~]#

در پایان با دستور dnf install  نسخه 7.4 را نصب خواهیم نمود.

dnf install

بعد از نصب با دستور زیر آن را بررسی نمایید.

[root@lab ~]# php -v
PHP 7.4.10 (cli) (built: Sep 1 2020 13:58:08) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v7.4.10, Copyright (c), by Zend Technologies
[root@lab ~]#