نصب Nmap بر روی CentOS و Ubuntu

 

 

Nmap ابزاریست کاربردی که بواسطه ارسال پکت و دریافت و آنالیز آنها اقدام به پیمایش و کشف هاست ها و سریس‌های موجود بر یک شبکه می‌نماید. Nmap یکی از پر استفاده ترین پورت اسکنرهای حال حاضر می‌باشد. که به شما کمک می‌کند پورت‌های باز و ریسک‌های امنیتی را شناسایی نمایید.

البته این اقدام اولین اقدام هکرها برای یافتن روزنه‌های نفوذ به سایت شما نیز هست که به آنها کمک می‌کند راه‌ها و روزنه‌های قابل حمله را شناسایی کنند و از طریق آن اقدام به آماده کردن یک استراتژی‌کامل برای حمله به وب سایت شما نمایند. Nmapبسیار شبیه به یک چاقوی سوییسی است که استفاده‌های بیشماری دارد. مانند کشف هاست‌ها، اسکن پورت، کشف نوع سیستم عامل، کشف ورژن سیستم و … که آن را به یکی از پر استفاده ترین ابزار‌ها تبدیل نموده است.

حال برای شروع به کار Nmapنیاز است که آن را نصب نمایید. برای نصب من شیوه نصب Nmapبر بروی تعدادی از سیستم‌عامل‌های پرکاربد را در زیر آورده‌ام:

 

نصب Nmap بر روی CentOS 6/7.X

برای نصب Nmap نیاز است که دستور زیر را اجرا نمایید:

sudo yum install nmap

بعد از اجرای این کامند با نوشته‌هایی مانند زیر روبرو خواهید شد:

$sudo yum install nmap
Loaded plugins: fastestmirror, security
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.vcu.edu
* centos-sclo-rh: mirror.cc.columbia.edu
* centos-sclo-sclo: mirror.rackspace.com
* epel: reflector.westga.edu
* extras: centos5.zswap.net
* updates: mirror.jaleco.com
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package nmap.x86_64 2:5.51-6.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

======================================================================================================================================================================================================================================================
Package Arch Version Repository Size
======================================================================================================================================================================================================================================================
Installing:
nmap x86_64 2:5.51-6.el6 base 2.8 M

Transaction Summary
======================================================================================================================================================================================================================================================
Install 1 Package(s)

Total download size: 2.8 M
Installed size: 9.7 M
Is this ok [y/N]:

بعد از تکمیل نیاز است که کلید y را فشار دهید:

Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
nmap-5.51-6.el6.x86_64.rpm | 2.8 MB 00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : 2:nmap-5.51-6.el6.x86_64 1/1
Verifying : 2:nmap-5.51-6.el6.x86_64 1/1

Installed:
nmap.x86_64 2:5.51-6.el6

Complete!
$

سپس با دانلود پکیج‌های مربوط Nmapنصب خواهد شد و می‌توانید با اجرای دستور یا کامند زیر از نصب صحیح مطمئن شوید.

$nmap -version
Nmap version 5.51 ( http://nmap.org )

نصب Nmap بر روی CentOS 8

برای نصب از DNFاستفاده می‌نماییم:

$sudo dnf install nmap -y
Last metadata expiration check: 0:58:54 ago on Fri 18 Sep 2020 07:04:54 PM UTC.
Dependencies resolved.
======================================================================================================================================================================================================================================================
Package Architecture Version Repository Size
======================================================================================================================================================================================================================================================
Installing:
nmap x86_64 2:7.70-5.el8 AppStream 5.8 M
Installing dependencies:
nmap-ncat x86_64 2:7.70-5.el8 AppStream 237 k

Transaction Summary
======================================================================================================================================================================================================================================================
Install 2 Packages

Total download size: 6.1 M
Installed size: 25 M
Downloading Packages:
(1/2): nmap-ncat-7.70-5.el8.x86_64.rpm 669 kB/s | 237 kB 00:00
(2/2): nmap-7.70-5.el8.x86_64.rpm 9.2 MB/s | 5.8 MB 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total 8.0 MB/s | 6.1 MB 00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Installing : nmap-ncat-2:7.70-5.el8.x86_64 1/2
Running scriptlet: nmap-ncat-2:7.70-5.el8.x86_64 1/2
Installing : nmap-2:7.70-5.el8.x86_64 2/2
Running scriptlet: nmap-2:7.70-5.el8.x86_64 2/2
Verifying : nmap-2:7.70-5.el8.x86_64 1/2
Verifying : nmap-ncat-2:7.70-5.el8.x86_64 2/2

Installed:
nmap-2:7.70-5.el8.x86_64 nmap-ncat-2:7.70-5.el8.x86_64

Complete!
$

با تایپ -y در انتهای کامند بالا DNFبدون تایید ما شروع به نصب نسخه مورد نظر ما می‌نماید.

برای تایید نصب می‌توانید از کامند زیر استفاده نمایید:

$nmap -version
Nmap version 7.70 ( https://nmap.org )
Platform: x86_64-redhat-linux-gnu
Compiled with: liblua-5.3.3 openssl-1.1.1 libpcre-8.42 libpcap-1.9.0-PRE-GIT nmap-libdnet-1.12 ipv6
Compiled without: libssh2 libz
Available nsock engines: epoll poll select

نصب Nmap بر روی Ubuntu

برای شروع نصب بهتر است که اول اطمینان پیدا نمایید تمام پکیج‌ها به روز هستند، برای این منظور از دستور زیر استفاده نمایید:

sudo apt-get update

سپس دستور زیر را اجرا نمایید تا شروع به نصب نماید:

$sudo apt-get install nmap -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
libnuma1
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
libblas3 liblinear4 liblua5.3-0 lua-lpeg nmap-common
Suggested packages:
liblinear-tools liblinear-dev ncat ndiff zenmap
The following NEW packages will be installed:
libblas3 liblinear4 liblua5.3-0 lua-lpeg nmap nmap-common
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 30 not upgraded.
Need to get 5669 kB of archives.
After this operation, 26.8 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://us-west1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libblas3 amd64 3.9.0-1build1 [142 kB]
Get:2 http://us-west1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 liblinear4 amd64 2.3.0+dfsg-3build1 [41.7 kB]
Get:3 http://us-west1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 liblua5.3-0 amd64 5.3.3-1.1ubuntu2 [116 kB]
Get:4 http://us-west1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 lua-lpeg amd64 1.0.2-1 [31.4 kB]
Get:5 http://us-west1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 nmap-common all 7.80+dfsg1-2build1 [3676 kB]
Get:6 http://us-west1.gce.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 nmap amd64 7.80+dfsg1-2build1 [1662 kB]
Fetched 5669 kB in 1s (7683 kB/s)
Selecting previously unselected package libblas3:amd64.
(Reading database ... 62831 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libblas3_3.9.0-1build1_amd64.deb ...
Unpacking libblas3:amd64 (3.9.0-1build1) ...
Selecting previously unselected package liblinear4:amd64.
Preparing to unpack .../1-liblinear4_2.3.0+dfsg-3build1_amd64.deb ...
Unpacking liblinear4:amd64 (2.3.0+dfsg-3build1) ...
Selecting previously unselected package liblua5.3-0:amd64.
Preparing to unpack .../2-liblua5.3-0_5.3.3-1.1ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking liblua5.3-0:amd64 (5.3.3-1.1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package lua-lpeg:amd64.
Preparing to unpack .../3-lua-lpeg_1.0.2-1_amd64.deb ...
Unpacking lua-lpeg:amd64 (1.0.2-1) ...
Selecting previously unselected package nmap-common.
Preparing to unpack .../4-nmap-common_7.80+dfsg1-2build1_all.deb ...
Unpacking nmap-common (7.80+dfsg1-2build1) ...
Selecting previously unselected package nmap.
Preparing to unpack .../5-nmap_7.80+dfsg1-2build1_amd64.deb ...
Unpacking nmap (7.80+dfsg1-2build1) ...
Setting up lua-lpeg:amd64 (1.0.2-1) ...
Setting up libblas3:amd64 (3.9.0-1build1) ...
update-alternatives: using /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3 to provide /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libblas.so.3 (libblas.so.3-x86_64-linux-gnu) in auto mode
Setting up nmap-common (7.80+dfsg1-2build1) ...
Setting up liblua5.3-0:amd64 (5.3.3-1.1ubuntu2) ...
Setting up liblinear4:amd64 (2.3.0+dfsg-3build1) ...
Setting up nmap (7.80+dfsg1-2build1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...

 

برای تایید صحت نصب از کامند -version برای Nmap استفاده می‌نماییم:

$nmap -version
Nmap version 7.80 ( https://nmap.org )
Platform: x86_64-pc-linux-gnu
Compiled with: liblua-5.3.3 openssl-1.1.1d nmap-libssh2-1.8.2 libz-1.2.11 libpcre-8.39 libpcap-1.9.1 nmap-libdnet-1.12 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: epoll poll select