نصب WP-CLI بر روی سرور

 

 

در این آموزش قصد داریم نحوه نصب WP-CLI را برای شما شرح دهیم، WP-CLI یک کامند لاین برای وردپرس است که شما می‌توانید عملیات‌های مربوط به وردپرس خود را توسط این کامندلاین به انجام برسانید. برای این منظور نیاز به چند مولفه دارید:

-محیط Unix سیستم عامل‌هایی مانند OSX، Linux یا FreeBSD

-PHP 5.4 یا ورژن بالاتر

-WordPress 3.7 یا بالاتر نسخه‌های قدیمی تر ممکن است با بعضی فانکشن‌ها مشکل داشته باشند.

 

در اولین قدم نیاز است که ما فایل wp-cli را دانلود نماییم برای این امر می‌توانید از دستور زیر استفاده نمایید.

# curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar

که نتیجه‌ای مشابه زیر برای شما به ارمغان می‌آورد.

root@web [/]# curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
 % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
 Dload Upload Total Spent Left Speed
 100 5294k 100 5294k 0 0 8635k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 8637k
 root@web [/]#

حال نیاز است که از عملکرد صحیح فایل دانلود شده مطمئن شویم. برای این امر از دساور زیر استفاده می‌کنیم:

# php wp-cli.phar --info

که نتیجه‌ای مانند زیر به ارمغان می‌آورد:

root@web [/]# php wp-cli.phar --info
 OS: Linux 2.6.32-042stab134.3 #1 SMP Sun Oct 14 12:26:01 MSK 2018 x86_64
 Shell: /bin/bash
 PHP binary: /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php
 PHP version: 7.3.4
 php.ini used: /opt/cpanel/ea-php73/root/etc/php.ini
 WP-CLI root dir: phar://wp-cli.phar/vendor/wp-cli/wp-cli
 WP-CLI vendor dir: phar://wp-cli.phar/vendor
 WP_CLI phar path: /
 WP-CLI packages dir:
 WP-CLI global config:
 WP-CLI project config:
 WP-CLI version: 2.1.0
 root@web [/]#

برای استفاده از wp-cli با دستور wp از کامند لاین زیر استفاده می‌کنیم:

# chmod +x wp-cli.phar
# mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

اولین کامند بالا باعث می‌شود فایل WP قابل اجرا باشند. و دومین کامند باعث تغییر مکان به /usr/local/bin/ folder می‌شود.

خب حالا که همه چیز انجام شده بیایید تا این امر را تست نماییم، این کار را با ران کردن کامند زیر انجام می‌دهیم:

# wp --info

که نتیجه‌ای مانند زیر در پی دارد.

root@web [/]# wp --info
 OS: Linux 2.6.32-042stab134.3 #1 SMP Sun Oct 14 12:26:01 MSK 2018 x86_64
 Shell: /bin/bash
 PHP binary: /opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php
 PHP version: 7.3.4
 php.ini used: /opt/cpanel/ea-php73/root/etc/php.ini
 WP-CLI root dir: phar://wp-cli.phar/vendor/wp-cli/wp-cli
 WP-CLI vendor dir: phar://wp-cli.phar/vendor
 WP_CLI phar path: /
 WP-CLI packages dir:
 WP-CLI global config:
 WP-CLI project config:
 WP-CLI version: 2.1.0
 root@web [/]#

برای بروزرسانی wp-cli می‌توانید از دستور زیراستفاده نمایید.

# wp cli update

که نتیجه‌‌ِی زیر را دربر دارد.

root@web [/]# wp cli update
Success: WP-CLI is at the latest version.
root@web [/]#

برای نصب wp-cli می‌توانید از طریق YUM نیز عمل نمایید برای اینکار کاکمند زیر را اجرا نمایید.

# yum install wp-cli
root@web [~]# yum install wp-cli
Loaded plugins: fastestmirror, tsflags, universal-hooks
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * EA4: 185.125.185.32
 * cpanel-addons-production-feed: 185.125.185.32
 * cpanel-plugins: 185.125.185.32
 * base: mirrors.advancedhosters.com
 * epel: d2lzkl7pfhq30w.cloudfront.net
 * extras: mirror.teklinks.com
 * updates: mirror.cogentco.com
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package wp-cli.noarch 0:2.4.0-2.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

========================================================================================================================================================================
 Package                Arch                  Version                    Repository              Size
========================================================================================================================================================================
Installing:
 wp-cli                 noarch                 2.4.0-2.el7                  epel                 1.0 M

Transaction Summary
========================================================================================================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 1.0 M
Installed size: 5.3 M
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
wp-cli-2.4.0-2.el7.noarch.rpm                                                          | 1.0 MB 00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Installing : wp-cli-2.4.0-2.el7.noarch                                                              1/1
 Verifying : wp-cli-2.4.0-2.el7.noarch                                                              1/1

Installed:
 wp-cli.noarch 0:2.4.0-2.el7

Complete!
root@web [~]#