مشاهده فضای مصرفی با استفاده از Disk Usage در سی‌پنل

410

با استفاده از گزینه Disk Usage در cPanel می‌توانیم اطلاعات و همچنین وب‌سایت خود را مدیریت کنیم. در این قسمت ما می‌توانیم میزان فضای استفاده شده مربوط به هر یک از فایل‌ها موجود در اکانت خود را مشاهده کنیم.

برای دسترسی به این گزینه ابتدا وارد cPanel می‌شویم و از قسمت Files بر روی گزینه Disk Usage کلیک می‌کنیم.

Disk-Usage1

در صفحه Disk Usage دو جدول می‌بینیم.

در جدول اول می‌توانیم مسیر فایل‌ها و سایز و میزان مصرف آن‌ها را مشاهده کنیم. اگر در قسمت location بر روی هر پوشه کلیک کنیم به قسمت File Manager و پوشه انتخابی منتقل می‌شویم.
Disk-Usage2
در جدول دوم نام فایل‌ها و حجم فایل‌ها بر اساس MB و Bytes مشاهده می‌کنیم.
Disk-Usage3
در قسمت  Sort directories by می‌توانیم پوشه‌ها را بر اساس نام و یا فضای مصرفی مرتب کنیم.